Salta al contingut principal

Comprovació censal - Gestió i control del Registre d'Operadors Intracomunitaris.

Dades Generals

Denominació

Comprovació censal - Gestió i control del Registre d'Operadors Intracomunitaris.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal tenen per objecte la comprovació de la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seves declaracions censals, d'acord amb les dades comunicades o declarats pel propi obligat tributari, amb les dades en poder de l'Administració, i mitjançant l'examen físic i documental dels fets i circumstàncies en les oficines, despatxos, locals i establiments de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Per accedir al Registre d'Operadors Intracomunitaris ha de presentar-se el model 036

Fases del procediment/servei

Inici: mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració Tributària compti amb dades suficient per formular-la.

Tramitació: l'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per efectuar al·legacions. En aquesta fase, l'Administració podrà realitzar actuacions de comprovació censal.

Terminació: per alguna de les següents formes: a) Resolució, en què es rectifiquin les dades censals de l'obligat tributari. b) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que sigui necessari dictar resolució expressa. D'aquesta circumstància es deixarà constància expressa en diligència. c) Caducitat. d) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte del procediment de rectificació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

  general tributària. Articles 97 a 116, 123. (BOE 18-diciembre-2003)

 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol,

  pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. Articles 3 a 15, 25, 87 a 115 i 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)

Normativa de tramitació

 • Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril,

  per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. (BOE 10-mayo-2007)

 • ORDRE EHA/3695/2007, de 13 de desembre,

  per la qual s'aprova el model 030 de Declaració censal d'alta en el Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i forma de presentació del mateix i es modifica l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. (BOE 19-diciembre-2007)