Saltar al contingut principal

Certificats tributaris.Expedició de certificats tributaris.Impost sobre societats.

Dades Generals

Denominació

Certificats tributaris.Expedició de certificats tributaris.Impost sobre societats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Expedició de documents acreditatius de fets relatius a la situació tributària d'un obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Documentación

Presentar el Model 01

Fases del procediment/servei

Inici:els certificats tributaris s'expediran a instàncies de l'obligat tributari a què el certificat es refereixi o a petició d'un òrgan administratiu o de qualsevol altra persona o entitat interessada que requereixi el certificat, sempre que l'esmentada petició està prevista en una llei o compti amb el previ consentiment de l'obligat tributari.

Tramitació:tret que s'estableixi el contrari, la falta d'emissió del certificat no determinarà que s'entengui emès amb caràcter positiu.S'entén per certificacions positives aquelles en les quals constin complertes la totalitat de les circumstàncies, obligacions o requisits exigits per la normativa reguladora del certificat, i negatives en cas contrari.

Acabament:emissió del certificat.Una vegada emès, l'obligat tributari podrà manifestar la seva disconformitat amb qualsevol de les dades que formin part del seu contingut en el termini de 10 dies, explicats a partir de l'endemà al de la seva recepció, mitjançant un escrit en el qual sol·liciti la modificació del certificat, dirigit a l'òrgan que l'hagi expedit, a què s'adjuntaran els elements de prova que estimi convenients per acreditar la seva sol·licitud.Si l'òrgan que va emetre el certificat estimés incorrecte el certificat expedit, procedirà a l'emissió d'un de nou en el termini de 10 dies.Si no considerés procedent expedir un nou certificat ho comunicarà a l'obligat tributari amb expressió dels motius en què es fonamenta.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

20 Dia/s hàbil/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de Recurs ni Reclamació.No obstant això, contra el contingut del certificat s'admet escrit de disconformitat en el termini de 10 dies pel qual se sol·liciti la modificació.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica