Salta al contingut principal

Models 036 i 037. Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.

Dades Generals

Denominació

Models 036 i 037. Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els qui hagin de formar part del Cens d'empresaris, professionals i retenidors hauran de presentar una declaració d'alta en el mateix, utilitzant el model 036 o 037. D'igual manera s'haurà de presentar en casos de variació i baixa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de Correus.

Oficines de l'AEAT.

Oficines consulars d'Espanya a l'exterior per a sol·licitud NIF no residents.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei. 39/2015.

Documentació

Model 036 - Model 037

Fases del procediment/servei

Inici: els models 036 i 037 podran presentar-se en imprès o per via electrònica a través d'Internet. La presentació per Internet podrà ser efectuada: Mitjançant certificat electrònic reconegut segons la normativa vigent en cada moment. En el cas d'obligats tributàries persones físiques, llevat que es tracti d'algun dels supòsits assenyalats en l'apartat següent, la presentació electrònica també podrà realitzar-se mitjançant Cl@ve. La presentació electrònica per Internet del model 036 tindrà caràcter obligatori per a les declaracions d'aquells obligats tributaris que, bé tinguin la condició d'Administració Pública, bé estiguin adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé tinguin la forma de societat anònima o societat de responsabilitat limitada, així com en cas que el model 036 s'utilitzi per sol·licitar la inscripció en el registre de devolució mensual. Aquesta obligatorietat no resultarà aplicable quan el model 036 s'utilitzi per sol·licitar l'assignació del número d'identificació fiscal provisional o definitiu. La presentació en imprès dels models 036 i 037 es realitzarà en l'Administració o, si no, Delegació de l'AEAT corresponent al domicili fiscal del titular de la declaració en el moment de la seva presentació. Les persones o entitats no residents a Espanya o no establertes en el territori d'aplicació de l'impost sobre el valor afegit presentaran el model 036 en l'Administració o Delegació de l'AEAT corresponent al domicili fiscal del seu representant o, en cas que no ho haguessin nomenat, a la del lloc on operin. La presentació en imprès del model 036 podrà realitzar-se mitjançant entrega directa en les oficines indicades o enviant-ho per correu certificat a les mateixes.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

 • Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril,

  por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007)

 • Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre,

  por la que se modifica entre otras, la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 29 - noviembre - 2013)

 • Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre,

  por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 31 - diciembre - 2014)

 • Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre,

  por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación (BOE 30-diciembre-2017).

 • Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre,

  por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.

 • Orden HAC/609/2021, de 16 de junio,

  por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo (BOE 18-junio-2021).

 • Orden HFP/381/2023, de 18 de abril,

  por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria (BOE 20-abril-2023)

 • Orden HFP/1397/2023, de 26 de diciembre,

  por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, así como las Órdenes por las que se aprueban los modelos 289 y 345 (BOE 29-diciembre-2023).

Normativa de tramitació

rden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre,

por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 31 - diciembre - 2014)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se incorporan nuevos trámites y actuaciones al catálogo de trámites y actuaciones para los que se puede apoderar para su realización por internet ante la Agencia Tributaria. (Publicación en Sede el 08-09-2011)