Salta al contingut principal

Consulta empresaris en estimació objectiva a l'efecte de practicar retenció.

Dades Generals

Denominació

Consulta empresaris en estimació objectiva a l'efecte de practicar retenció.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Consultar el règim aplicable als empresaris que desenvolupen activitats que tributen en estimació objectiva a l'efecte de confirmar la possible obligatorietat de retenció.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. (BOE 31-03-2007)