Salta al contingut principal

Model 368. Declaració d'IVA dels règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics.

Dades Generals

Denominació

Model 368. Declaració d'IVA dels règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació i pagament de les declaracions de l'impost sobre el valor afegit (MOSS). Consulta de les declaracions de l'impost sobre el valor afegit (MOSS).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No cap la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre,

pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit i es modifica el Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen les declaracions censals que han de presentar a efectes fiscals els empresaris, els professionals i d'altres obligats tributaris; el Reial decret 338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la composició i la forma d'utilització del número d'identificació fiscal, el Reial decret 2402/1985, de 18 de desembre, pel qual es regula el deure d'expedir i entregar factura que incumbeix als empresaris i professionals, i el Reial decret 1326/1987, d'11 de setembre, pel qual s'estableix el procediment d'aplicació de les Directives de la Comunitat Econòmica Europea sobre intercanvi d'informació tributària. (BOE 31-diciembre-1992)