Saltar al contingut principal

Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments interiors.Formulari 035

Dades Generals

Denominació

Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments interiors.Formulari 035

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per gestionar el registre en el sistema OSS (One-Stop Shop, Finestreta única europea d'IVA per a vendes transfrontereres).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

Documentació en poder de l'interessat

Fases del procediment/servei

Inici:presentació del formulari 035

Tramitació:l'Administració podrà comprovar la veracitat de les dades comunicades per l'interessat en la seva declaració.

Acabament:comunicació de l'acord per via electrònica a l'interessat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant de l'Oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre,

    pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit (BOE, 31-desembre-1992)

  • Ordre HAC/611/2021, de 16 de juny,

    per la que s'aprova el formulari 035 "Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns" i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 18-juny-2021).