Saltar al contingut principal

Model 322.IVA.Grups d'entitats.Model individual.Autoliquidació mensual.

Dades Generals

Denominació

Model 322.IVA.Grups d'entitats.Model individual.Autoliquidació mensual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de l'autoliquidació mensual de l'Impost sobre el Valor Afegit, corresponent al grup d'entitats, model individual

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

Model 322

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 26-novembre-2013).

Normativa Bàsica

  • ORDRE EHA/3434/2007, de 23 de novembre,

    per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim Especial del Grup, d'Entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit.(BOE 29-novembre-2007)

  • Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer,

    per la que es modifiquen l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la que es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l'administració dels Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta a l'article 62.6 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i una altra normativa tributària, i el model 322 "Impost sobre el Valor Afegit.Grup d'Entitats.Model individual.Autoliquidació mensual.Ingrés de l'Impost sobre el Valor Afegit a la importació liquidat per la Duana", aprovat per l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre (BOE, 27-febrer-2018).

  • Ordre HFP/1124/2022, de 18 de novembre,

    per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la que s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de comunicació de dades, corresponents al Règim Especial del grup d'entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit;l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la que s'aproven el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, Autoliquidació, i el model 308 Impost sobre el Valor Afegit, sol·licitud de devolució:Recàrrec d'equivalència, article 30 bis del Reglament del IVA i subjectes passius ocasionals i es modifiquen els annexos I i II de l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la que s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, així com una altra normativa tributària;i l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit i es modifica l'annex I de l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors (BOE de 22-novembre-2022)

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009).