Salta al contingut principal

Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual.

Dades Generals

Denominació

Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació del model d'autoliquidació agregat en l'impost sobre el valor afegit, que haurà de presentar l'entitat dominant, a través del qual es realitza l'ingrés del deute tributari o la sol·licitud de compensació o devolució.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Model 353

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

ORDEN EHA/3434/2007, de 23 de noviembre,

por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-noviembre-2007)

Normativa de tramitación

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-noviembre-2013).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009).