Salta al contingut principal

Model 303. IVA. Autoliquidació.

Dades Generals

Denominació

Model 303. IVA. Autoliquidació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de l'autoliquidació de l'impost sobre el valor afegit

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Entitats col·laboradores

Oficines de l'AEAT

Documentació

Model 303

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

 • Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre,

  per la qual s'aproven el model 303 impost sobre el valor afegit, Autoliquidació, i el model 308 impost sobre el valor afegit, sol·licitud de devolució: Recàrrec d'equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals i es modifiquen els Annexos I i II de l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, així com una altra normativa tributària (BOE 30-diciembre-2008)

 • Ordre HFP/1307/2017, de 29 de desembre,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors, l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 303 impost sobre el valor afegit, autoliquidació (BOE 30-diciembre-2017).

 • Ordre HAC/1148/2018, de 18 d'octubre,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de comunicació de dades, corresponents al règim especial del grup d'entitats en l'impost sobre el Valor Afegit, l'Ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aproven el model 303 impost sobre el valor afegit, autoliquidació, l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit i es modifica l'annex I de l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors, i l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre (BOE 31-octubre-2018)

 • Ordre HAC/646/2021, de 22 de juny,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim especial del Grup d'Entitats en l'impost sobre el valor afegit, l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aproven el model 303 impost sobre el valor afegit, Autoliquidació, l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit i l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta en l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una altra normativa tributària (BOE24-junio-2021)

 • Ordre HFP/1124/2022, de 18 de novembre,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de comunicació de dades, corresponents al Règim especial del grup d'entitats en l'impost sobre el valor afegit; l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aproven el model 303 impost sobre el valor afegit, Autoliquidació, i el model 308 impost sobre el valor afegit, sol·licitud de devolució: Recàrrec d'equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals i es modifiquen els annexos I i II de l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, així com una altra normativa tributària; i l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit i es modifica l'annex I de l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (BOE de 22-noviembre-2022).

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE, 26-noviembre-2013)

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual es cregui la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-diciembre-2009).