Salta al contingut principal

Model 318. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis

Dades Generals

Denominació

Model 318. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Regularització de les quotes d'IVA retornades en els casos en els que els contribuents haguessin estat sotmesos a la competència exaccionadora d'una Administració tributària, foral o comú, durant els períodes de liquidació anteriors al moment en què iniciïn la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat i a una altra diferent durant els períodes de liquidació posteriors, o quan hagi variat substancialment la proporció en la que tributen a les diferents Administracions, comú o forals, durant els esmentats períodes de liquidació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Document en poder de l'interessat

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

 • Ley 37/1992, de 28 de diciembre,

  del Impuesto sobre el Valor Añadido.(BOE 29-12-1992)

 • Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,

  por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios; el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y la forma de utilización del número de identificación fiscal, el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, y el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de aplicación de las Directivas de la Comunidad Económica Europea sobre intercambio de información tributaria (BOE 31-12-1992).

 • Artículo 29.9 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo,

  por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE 24-05-2002)

 • Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre,

  por la que se aprueba el modelo 318, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.

Normativa de tramitació

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria (BOE 26-11-2013).