Salta al contingut principal

Model 318. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis

Dades Generals

Denominació

Model 318. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Regularització de les quotes d'IVA retornades en els casos en els que els contribuents haguessin estat sotmesos a la competència exaccionadora d'una Administració tributària, foral o comú, durant els períodes de liquidació anteriors al moment en què iniciïn la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat i a una altra diferent durant els períodes de liquidació posteriors, o quan hagi variat substancialment la proporció en la que tributen a les diferents Administracions, comú o forals, durant els esmentats períodes de liquidació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Document en poder de l'interessat

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària (BOE 26-11-2013).

Normativa bàsica

 • Llei 37/1992, de 28 de desembre,

  de l'impost sobre el valor afegit.(BOE 29-12-1992)

 • Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre,

  pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit i es modifica el Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen les declaracions censals que han de presentar a efectes fiscals els empresaris, els professionals i d'altres obligats tributaris; el Reial decret 338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la composició i la forma d'utilització del número d'identificació fiscal, el Reial decret 2402/1985, de 18 de desembre, pel qual es regula el deure d'expedir i entregar factura que incumbeix als empresaris i professionals, i el Reial decret 1326/1987, d'11 de setembre, pel qual s'estableix el procediment d'aplicació de les Directives de la Comunitat Econòmica Europea sobre intercanvi d'informació tributària (BOE 31-12-1992).

 • Article 29.9 de la Llei 12/2002, de 23 de maig,

  per la qual s'aprova el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc (BOE 24-05-2002)

 • Ordre HAC/1270/2019, de 5 de novembre,

  per la qual s'aprova el model 318, "impost sobre el valor afegit. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis" i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació.