Salta al contingut principal

Model 149. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol. Comunicació de l'opció, renúncia, exclusió i fi del desplaçament.

Dades Generals

Denominació

Model 149. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol. Comunicació de l'opció, renúncia, exclusió i fi del desplaçament.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El model 149 és la comunicació d'opció, renúncia i exclusió del règim especial de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques-Règim especial de tributació per l'Impost sobre la Renda de no Residents-. segons el quin, les persones físiques no Residents que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol poden optar, per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, mantenint la seva condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, durant el període impositiu en què s'efectuï el canvi de residència i durant els cinc períodes impositius següents, quan es compleixin certes condicions reglamentàriament establertes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 149

Fases del procediment/servei

Presentació model 149

Emissió del document acreditatiu per l'Agència Tributària.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

10 Dia/s hàbil/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden HFP/1338/2023, de 13 de diciembre,

por la que se aprueba el modelo 151 de Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes del Régimen especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español, así como el modelo 149 de Comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por dicho régimen, y se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes (BOE 15-diciembre-2023)

Normativa de tramitación

  • Orden HAP/2783/2015, de 21 de diciembre,

    por la que se aprueba el modelo 151 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, así como el modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por dicho régimen, y se modifican la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses, modelo 290, y otra normativa tributaria.

  • Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

    por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-noviembre-2013).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-noviembre-2013).