Saltar al contingut principal

Model 156.Declaració informativa.Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a l'efecte de la deducció per maternitat.Resum anual.

Dades Generals

Denominació

Model 156.Declaració informativa.Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a l'efecte de la deducció per maternitat.Resum anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Hauran de presentar el model 156, els òrgans o entitats gestors de la Seguretat Social inclosos, els que gestionen els règims especials de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, de les Forces Armades i del personal al servei de l'Administració de Justícia.Així com les Mutualitats alternatives a la Seguretat Social.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentación

Model 156

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HAC/3580/2003, de 17 desembre,

    per la que s'aprova el model 156 de declaració informativa anual de les cotitzacions d'afiliats i mutualistes a efectes de la deducció per maternitat, així com els dissenys físics i lògics per a la seva presentació per suport directament llegible per ordinador, i s'estableix el procediment per a la seva presentació telemàtica per teleprocés.(BOE 23-desembre-2003)

  • Ordre HFP/1351/2021, d'1 de desembre,

    per la que es modifiquen diverses declaracions informatives (BOE 3-desembre-2021).