Salta al contingut principal

Model 156. Declaració informativa. Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a l'efecte de la deducció per maternitat. Resum anual.

Dades Generals

Denominació

Model 156. Declaració informativa. Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a l'efecte de la deducció per maternitat. Resum anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Hauran de presentar el model 156, els òrgans o entitats gestores de la Seguretat Social, inclosos els que gestionen els règims especials de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, de les Forces Armades i del personal al servei de l'Administració de Justícia. Així com les Mutualitats alternatives a la Seguretat Social.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 156

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Orden HAC/3580/2003, de 17 diciembre,

    por la que se aprueba el modelo 156 de declaración informativa anual de las cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (BOE 23-diciembre-2003)

  • Orden HFP/1351/2021, de 1 de diciembre,

    por la que se modifican diversas declaraciones informativas (BOE 3-diciembre-2021).