Saltar al contingut principal

Model 143.IRPF.Abonament anticipat deducció de família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec.

Dades Generals

Denominació

Model 143.IRPF.Abonament anticipat deducció de família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les sol·licituds dels abonaments per família nombrosa i discapacitat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Telefónica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Inici.La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació del model 143.

Tramitació.En determinats supòsits, l'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà requerir el sol·licitant l'aportació de determinats documents justificatius.

Acabament.L'Agència Estatal d'Administració Tributària, en vista de la sol·licitud rebuda, i de les dades obrantes en el seu poder, abonarà d'ofici l'import de la deducció corresponent.En el supòsit que no fos procedent l'abonament, notificarà tal circumstància al contribuent amb expressió de les causes que motiven la denegació.O es realitzarà resolució expressa en el supòsit de denegació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre,

    per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regulen el lloc, termini i formes de presentació.(31 - desembre - 2014)

  • Ordre HAC/763/2018, de 10 de juliol,

    per la qual es modifica l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regulen el lloc, termini i formes de presentació;l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la que s'aprova el model 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració";i el model 136 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents.Gravamen Especial sobre els Premis de determinades Loteries i Apostes.Autoliquidació" aprovat per l'Ordre HAP/70/2013, de 30 de gener (BOE, 18 - juliol - 2018)

  • Llei 26/2014, de 27 de novembre,

    per la que es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries (BOE 28 - novembre - 2014)