Salta al contingut principal

Model 113. Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produeixi a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

Dades Generals

Denominació

Model 113. Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produeixi a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Amb aquest procediment es permet la presentació telemàtica, així com la predeclaració i consulta d'aquest model de comunicació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden HAP/2835/2015, de 28 de diciembre,

por la que se aprueba el modelo 113 de comunicación de datos relativos a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria, se establece la forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. (BOE 30 - diciembre - 2015)