Saltar al contingut principal

Model 121.Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració

Dades Generals

Denominació

Model 121.Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Comunicació per formalitzar la cessió del dret a les deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec, quan es donin les circumstàncies previstes per la normativa aplicable.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Predeclaració presentades en Delegacions o Administracions de l'Agència Tributària.

Documentación

Comunicació a través del model 121

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 35/2006, de 28 de novembre,

    de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE, 29-novembre-2006)

  • Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer,

    per la qual s'aprova el model 121 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració", i el model 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració", s'estableix el lloc, forma i termini per a la seva presentació i es modifica una altra normativa tributària.(BOE, 10-febrer-2017).