Saltar al contingut principal

Model 122.Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració

Dades Generals

Denominació

Model 122.Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model perquè els contribuents no obligats a presentar declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que hagin de regularitzar la seva situació tributària quan l'abonament anticipat percebut per cada una de les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial, excedeixi de la quantia de la deducció que tinguin de dret, puguin fer-ho.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Predeclaració presentada en Administracions o Delegacions de l'Agència Tributària.

Documentación

Presentació del model 122

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer,

    per la qual s'aprova el model 121 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració", i el model 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració", s'estableix el lloc, forma i termini per a la seva presentació i es modifica una altra normativa tributària.(BOE, 10-febrer-2017).

  • Llei 35/2006, de 28 de novembre,

    de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE, 29-novembre-2006).

  • Ordre HAC/763/2018, de 10 de juliol,

    per la qual es modifica l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regulen el lloc, termini i formes de presentació;l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la que s'aprova el model 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració";i el model 136 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents.Gravamen Especial sobre els Premis de determinades Loteries i Apostes.Autoliquidació" aprovat per l'Ordre HAP/70/2013, de 30 de gener (BOE, 18 - juliol - 2018).