Saltar al contingut principal

IRPF.Verificació de dades/comprovació limitada.Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.(Model 151.Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir d'1 de gener de 2015).

Dades Generals

Denominació

IRPF.Verificació de dades/comprovació limitada.Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.(Model 151.Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir d'1 de gener de 2015).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Derivat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaració o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a les esmentades declaració o autoliquidacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT.

Oficines de correus.

Telemàtica.

Documentación

Aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaració presentades pel contribuent

Fases del procediment/servei

Inici.Verificació de dades:Mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compti amb prou dades per formular-la.Comprovació limitada:Per acord de l'òrgan competent.L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en la que se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se li informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs de les mismas.Cuando les dades en poder de l'Administració Tributària siguin suficients per formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'aquesta proposta.

Tramitació.Verificació de dades:Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.Comprovació limitada:L'obligat tributari que hagués estat requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats.Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui manifestació expressa que no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.

Acabament:El procediment de verificació de dades acabarà per alguna de les següents formes:a) Resolució, en la que s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en la qual es corregeixin els defectes advertits.b) Liquidació provisional.Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en la mateixa.c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari.Aquesta circumstància es farà constar en diligència, no sent necessari dictar resolució expressa.d) Caducitat.e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de datos.La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte de la mateixa.El procediment de comprovació limitada acabarà per alguna de les següents formes:a) Resolució expressa de l'Administració.b) Caducitat.c) Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació limitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 97 a 116, 131 a 133 (BOE 18-desembre-2003).

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 87 a 115, 155 a 156 (BOE 5-setembre-2007)

  • Llei 35/2006, de 28 de novembre,

    de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE 29-novembre-2006)