Saltar al contingut principal

IRPF.Devolució.Procediment de devolució.Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.(Model 151.Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir d'1 de gener de 2015)

Dades Generals

Denominació

IRPF.Devolució.Procediment de devolució.Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.(Model 151.Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir d'1 de gener de 2015)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Derivat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el procediment de devolució té per objecte la devolució de les quantitats que siguin procedents d'acord amb el previst en la normativa de cada tribut.Són devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les corresponents a quantitats ingressades o suportades degudament com a conseqüència de l'aplicació del tribut.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

Documentació en poder de l'interessat

Fases del procediment/servei

Inici.- Devolució.Procediment de sol·licitud de devolució.

Tramitació.- L'Administració examinarà la documentació presentada i la contrastarà amb les dades i antecedents que estiguin en el seu poder.

Acabament.- Acord o denegació de la devolució.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaració informatives, declaració censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.(BOE, 26-novembre-2013)

Normativa Bàsica

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

  General Tributària.Articles Articles 97 a 116, 131 a 133 (BOE 18-desembre-2003)

 • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

  pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.(BOE 5-setembre-2007)

 • Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre,

  per la que s'aprova el model 151 de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a contribuents del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, així com el model 149 de comunicació per a l'exercici de l'opció per tributar per l'esmentat règim, i es modifiquen l'Ordre HAP/1136/2014, de 30 de juny, per la que es regulen determinades qüestions relacionades amb les obligacions d'informació i diligència deguda establertes en l'acord entre el Regne d'Espanya i els Estats Units d'Amèrica per a la millora del compliment fiscal internacional i l'aplicació de la llei nord-americana de compliment tributari de comptes estrangers i s'aprova la declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes, model 290, i una altra normativa tributària.(BOE, 23-desembre-2015)

 • Llei 35/2006, de 28 de novembre,

  de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE, 29-novembre-2006).