Salta al contingut principal

Model 650. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició “mortis causa”.

Dades Generals

Denominació

Model 650. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició “mortis causa”.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Permetre la presentació telemàtica, així com la predeclaració i consulta d'autoliquidacions referides al model 650.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines AEAT.

Documentació

Model 650

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica