Saltar al contingut principal

IS.Inscripció en el Registre Especial d'Unions Temporals d'Empreses del Ministeri d'Hisenda

Dades Generals

Denominació

IS.Inscripció en el Registre Especial d'Unions Temporals d'Empreses del Ministeri d'Hisenda

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les Unions Temporals d'Empreses (UTEs) que desitgin tributar d'acord amb el règim tributari especial previst a l'article 43 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats han de sol·licitar la inscripció en el Registre Especial d'Unions Temporals d'Empreses del Ministeri d'Hisenda, adscrit a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Amb caràcter general, si s'acullen a l'esmentat règim especial no tributaran en l'Impost sobre Societats i imputaran bases imposables, deduccions i bonificacions en quota i retencions i ingressos en compte als socis residents en territori espanyol.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

Presentació de sol·licitud d'inscripció en el registre d'UTES, aportant necessàriament com a documentació complementària l'escriptura de constitució de l'UTE, que conté els Estatuts de la societat.

Fases del procediment/servei

Inici.Mitjançant presentació de la sol·licitud.

Tramitació, amb els documents aportats o requerits.

Acabament.Resolució expressa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica