Salta al contingut principal

Model 616. Declaració informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comportin acció canviària o siguin endossables a l'ordre. Declaració Resum Anual.

Dades Generals

Denominació

Model 616. Declaració informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comportin acció canviària o siguin endossables a l'ordre. Declaració Resum Anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració del resum Anual dels pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comportin acció canviària o siguin endossables a l'ordre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 616

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden de 12 de noviembre de 2001, por la que se autoriza el pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que grava la emisión de documentos que realicen función de giro o suplan a las Letras de Cambio,

se amplía la autorización del pago en metálico del impuesto correspondiente a determinados documentos negociados por Entidades Colaboradoras, se aprueban los modelos 610, 611, 615 y 616 en euros del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación de los modelos 611 y 616 de declaración informativa anual en soporte directamente legible por ordenador y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (BOE 16-noviembre-2001)