Saltar al contingut principal

Models 600-610-615-620-630.Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats - Autoliquidació de l'Impost (tramitació davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària:Ceuta i Melilla i altres supòsits).

Dades Generals

Denominació

Models 600-610-615-620-630.Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats - Autoliquidació de l'Impost (tramitació davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària:Ceuta i Melilla i altres supòsits).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Es troba cedit a les Comunitats Autònomes el rendiment de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats produït als seus respectius territoris quant a la pràctica totalitat dels fets imposables relatius a aquest impost.Al seu torn, en relació amb els mateixos, les Comunitats Autònomes es fan càrrec, per delegació de l'Estat, de l'aplicació d'aquest impost.No obstant això, existeixen una sèrie de supòsits residuals, relatius a determinats fets imposables de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, respecte dels quals l'aplicació del tribut correspon a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT (només quan el rendiment o la gestió no estiguin cedits a la Comunitat Autònoma corresponent)

Entitats col·laboradores.

Documentación

Les Comunitats Autònomes es fan càrrec, per delegació de l'Estat, de l'aplicació de l'ITPAJD, en relació amb la pràctica totalitat dels seus fets imposables.Només en relació amb determinats supòsits l'aplicació del tribut correspon a l'AE

Fases del procediment/servei

Inici.Presentació dels models 600, 620 o 630:Els subjectes passius hauran de presentar aquests models en la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent quan, per aplicació de les regles establertes als articles 25.2 i 47.3 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, el rendiment de l'impost no es consideri produït al territori de cap Comunitat Autònoma i, en concret:a) Quan el fet imposable estigui constituït per la rehabilitació i transmissió de grandeses i títols nobiliaris, la declaració-liquidació s'haurà de presentar en la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al lloc d'atorgament del document.b) Quan conforme a les regles establertes als esmentats articles 25.2 i 47.3 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, el rendiment de l'impost es consideri produït a les Ciutats de Ceuta i Melilla, i en tant no es produeixi la cessió de l'impost a les mateixes, la declaració-liquidació s'haurà de presentar en les respectives Delegacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Presentació dels models 610 o 615.Els subjectes passius hauran de presentar els models 610 o 615 en la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent quan, per aplicació de les regles establertes als articles 25.2 i 47.3 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, el rendiment de l'impost resultant de la declaració-liquidació no es consideri produït al territori de cap Comunitat Autònoma i, en concret:a) Quan el lliurament o emissió del document s'hagi realitzat a les Ciutats de Ceuta o Melilla, i en tant no es produeixi la cessió de l'impost a les mateixes, la declaració-liquidació s'haurà de presentar en les respectives Delegacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.b) Si el lliurament o emissió del document ha tingut lloc a l'estranger, quan la primera forquilla o titular tingui la seva residència habitual o domicili fiscal a les esmentades Ciutats de Ceuta i Melilla.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica