Saltar al contingut principal

Model 681.Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius a què es refereix l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997.

Dades Generals

Denominació

Model 681.Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius a què es refereix l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar l'autoliquidació de la taxa que grava la prestació de serveis de gestió de residus radioactius i que constitueixen recursos del Fons per al finançament de les activitats del Pla General de Residus Radioactius

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

Model 681

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre EHA/408/2010, de 24 de febrer,

per la que s'aproven els models d'autoliquidació 681, 682, 683 i 684 per a l'ingrés de les taxes establertes en l'apartat 9 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i els terminis i forma de presentació dels mateixos.(BOE 26-febrer-2010)