Salta al contingut principal

Model 684. Taxa per la prestació de serveis de gestió dels residus radioactius generats en altres instal·lacions.

Dades Generals

Denominació

Model 684. Taxa per la prestació de serveis de gestió dels residus radioactius generats en altres instal·lacions.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar l'autoliquidació de la taxa que grava els serveis de gestió de residus radioactius generats per entitats que no han satisfet les taxes dels models 681, 682 o 683

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 684

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ordre EHA/408/2010, de 24 de febrer,

per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 681, 682, 683 i 684 per a l'ingrés de les taxes establertes en l'apartat 9 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i els terminis i forma de presentació dels mateixos. (BOE 26-febrero-2010)