Salta al contingut principal

Model 763. Autoliquidació de l'impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals.

Dades Generals

Denominació

Model 763. Autoliquidació de l'impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació trimestral de l'Impost sobre activitats de joc.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 763

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ordre EHA/1881/2011, de 5 de juliol,

    per la qual s'aprova el model 763 d'autoliquidació de l'Impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals, es determina la forma i terminis de la seva presentació i es regulen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica i es modifica l'Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. (8-julio-2011)

  • Ordre HAC/1363/2018, de 28 de novembre,

    per la qual es modifica l'Ordre EHA/1881/2011, de 5 de juliol, per la qual s'aprova el model 763 d'autoliquidació de l'Impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals, es determina la forma i terminis de la seva presentació i es regulen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica i es modifica l'Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament general de Recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 22-12-2018)