Saltar al contingut principal

Entitats sense fins lucratius Llei 49/2002.Presentació de memòria econòmica anual.

Dades Generals

Denominació

Entitats sense fins lucratius Llei 49/2002.Presentació de memòria econòmica anual.

Tipus de procediment

declaració i comunicacions dels interessats

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació a l'AEAT de la memòria econòmica anual a què es refereixen els articles 3.10º de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i 3 del Reglament de desenvolupament de la Llei (aprovat per R.D. 1270/2003, de 10 d'octubre).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Memòria presentada per l'interessat

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació de la memòria econòmica anual

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica