Saltar al contingut principal

Rectificació censal.

Dades Generals

Denominació

Rectificació censal.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal tenen per objecte la comprovació de la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seves declaració censals, d'acord amb les dades comunicats o declarats pel propi obligat tributari, amb les dades en poder de l'Administració, i mitjançant l'examen físic i documental dels fets i circumstàncies a les oficines, despatxos, locals i establiments de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servei

Inici:mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració Tributària compti amb dades suficient per formular-la.

Tramitació:l'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per efectuar al·legacions.En la tramitació del procediment, l'Administració podrà realitzar actuacions de comprovació censal.

Acabament:per alguna de les següents formes:a) Resolució, en la qual es rectifiquin les dades censals de l'obligat tributari.b) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que sigui necessari dictar resolució expressa.c) Caducitat.d) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte del procediment de rectificació de la situació censal.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica