Salta al contingut principal

Model 990. Informació mensual per part de les CCAA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec.

Dades Generals

Denominació

Model 990. Informació mensual per part de les CCAA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les presentacions dels fitxers relatius a les declaracions del model 990 d'Informació mensual de Famílies Nombroses i discapacitat de les CA

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No hi ha fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal de Aministración Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ley 26/2014, de 27 de noviembre,

por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE 28-noviembre-2014)