Salta al contingut principal

Model 990. Informació mensual per part de les CCAA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec.

Dades Generals

Denominació

Model 990. Informació mensual per part de les CCAA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les presentacions dels fitxers relatius a les declaracions del model 990 d'Informació mensual de Famílies Nombroses i discapacitat de les CA

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No hi ha fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal de Aministración Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Llei 26/2014, de 27 de novembre,

per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries. (BOE 28-noviembre-2014)