Salta al contingut principal

Model 981. Subministrament d'informació sobre la prestació per maternitat/paternitat

Dades Generals

Denominació

Model 981. Subministrament d'informació sobre la prestació per maternitat/paternitat

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les prestacions per maternitat o paternitat percebudes de les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per aquests conceptes. També aquesta exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, pels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no de dret a percebre prestació de maternitat o paternitat, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. El model 981 s'utilitzarà per les entitats pagadores de la prestació per informar de la mateixa, en els supòsits del paràgraf 2n i 3r de l'art.7.h) de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No té.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica