Salta al contingut principal

Model 933. Informació de les CCAA sobre guarderies i centres d'educació infantil autoritzats

Dades Generals

Denominació

Model 933. Informació de les CCAA sobre guarderies i centres d'educació infantil autoritzats

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova declaració informativa a presentar per les Comunitats autònomes per comunicar els números d'identificació fiscal i codis d'autorització de guarderies i centres d'educació infantil autoritzats per l'administració de la comunitat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Números d'identificació i codis d'autorització dels centres

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ley 35/2006, de 28 de noviembre,

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE 01-01-2007)