Saltar al contingut principal

Model 770.Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària

Dades Generals

Denominació

Model 770.Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova declaració per a l'autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària derivada de l'article 252 de la Llei General Tributària

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAC/530/2020, de 3 de juny,

per la que es desenvolupa la disposició final desena de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'aproven els models 770, "Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària i 771 "Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària, i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 16-06-2020).