Saltar al contingut principal

Model 604.Impost sobre les Transaccions Financeres.Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 604.Impost sobre les Transaccions Financeres.Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Impost sobre les transaccions financeres (ITF) és un tribut de naturalesa indirecta que grava les adquisicions d'accions en els termes previstos a l'article 2 de la Llei 5/2020, de 15 d'octubre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

Annex informatiu (Annex II) de l'Ordre reguladora

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 5/2020, de 15 d'octubre,

    de l'Impost sobre les Transaccions Financeres (BOE de 16-octubre-2020)

  • Reial Decret 366/2021, de 25 de maig,

    pel qual es desenvolupa el procediment de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'Impost sobre les Transaccions Financeres i es modifiquen altres normes tributàries (BOE-26-maig-2021)

  • Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig,

    per la qual s'aprova el model 604 "Imposat sobre les Transaccions Financeres.Autoliquidació" i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 28-maig-2021)