Saltar al contingut principal

Autorització a les entitats cooperatives per prendre participacions en entitats no cooperatives en percentatge superior al 40%

Dades Generals

Denominació

Autorització a les entitats cooperatives per prendre participacions en entitats no cooperatives en percentatge superior al 40%

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Impostos

Objecte

L'article 13 de la Llei 20/1990 regula les causes de pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida i recull entre elles, en el seu apartat 9, el cas de l'adquisició de participacions en entitats no cooperatives en quantia superior al 10 per cent de la seva capital.De forma excepcional, és possible adquirir participacions superiors que, quan excedissin del 40 per cent, han de ser autoritzades pel Ministeri d'hisenda, sempre que es justifiqui que tal participació "coadjuva al millor compliment de les finalitats socials cooperatives i no suposa una vulneració dels principis fonamentals d'actuació d'aquestes entitats".

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

Sol·licitud per part del contribuent, justificant la procedència de la sol·licitud.

Fases del procediment/servei

Inici:sol·licitud per part del contribuent.

Tramitació:requeriment subsanacción/ Proposta resolució i tràmit audiència.

Acabament:resolució acceptant o denegant la sol·licitud.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Recurs contenciós-administratiu:en el termini de 2 mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009).

Normativa Bàsica

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009).