Saltar al contingut principal

Ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni

Dades Generals

Denominació

Ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Seran beneficiaris d'una ajuda, en pagament únic, de 200 euros de quantia, les persones físiques que en la data de 27 de juny de 2022 realitzin una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o siguin aturats inscrits a l'oficina d'ocupació, siguin beneficiaris o no de la prestació o subsidi d'atur, sempre que el 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros íntegres anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Seu electrònica Agència Tributària

Documentación

La sol·licitud es presentarà a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, omplint el formulari electrònic que a tal efecte es posi a disposició per la mateixa fins al 30 de setembre de 2022, i en el qual, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en el qual es desitgi que es realitzi l'abonament

Fases del procediment/servei

Inici:La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l'Agència Tributària, omplint el formulari electrònic que a tal efecte es posi a disposició per la mateixa fins al 30 de setembre de 2022, i en el qual, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en el qual es desitgi que es realitzi l'abonament.

Tramitació.- L'Agència Tributària gestionarà les sol·licituds d'ajuda i desenvoluparà totes les actuacions de gestió, control i recaptació necessàries per a la seva tramitació, amb aplicació del disposat en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i els seus reglaments de desenvolupament en el no previst expressament a l'article 31 del Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny.

Resolució:S'ingressarà l'import en el compte sol·licitat.Transcorregut el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Article 31 del Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny,

pel que s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma (BOE 26-juny-2022)