Salta al contingut principal

PRIMERA ajuda de 200 euros per a persones físiques de sota nivell d'ingressos i patrimoni

Dades Generals

Denominació

PRIMERA ajuda de 200 euros per a persones físiques de sota nivell d'ingressos i patrimoni

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Seran beneficiaris d'una ajuda, en pagament únic, de 200 euros de quantia, les persones físiques que en la data de 27 de juny de 2022 realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o siguin desocupats inscrits en l'oficina d'ocupació, siguin beneficiaris o no de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que el 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros íntegres anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Seu electrònica Agència Tributària

Documentació

La sol·licitud es presentarà en la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte es posi a disposició per la mateixa fins al 30 de setembre de 2022, i en el que, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en la que es desitgi que es realitzi l'abonament

Fases del procediment/servei

Inici: La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l'Agència Tributària, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte es posi a disposició per la mateixa fins al 30 de setembre de 2022, i en el que, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en la que es desitgi que es realitzi l'abonament.

Tramitació.- L'Agència Tributària gestionarà les sol·licituds d'ajuda i desenvoluparà totes les actuacions de gestió, control i recaptació necessàries per a la seva tramitació, amb aplicació del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i els seus reglaments de desplegaments en el que no està previst expressament en l'article 31 del Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny.

Resolució: S'ingressarà l'import en el compte sol·licitat. Transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica