Salta al contingut principal

PRIMERA i SEGONA ajuda directa al sector de la indústria gas intensiu

Dades Generals

Denominació

PRIMERA i SEGONA ajuda directa al sector de la indústria gas intensiu

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació d'ajuts directes en la indústria gas intensiu, establertes en el Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març i el Reial Decret llei 11/2022 de 25 de juny, pels quals s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

S'atribueix a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la competència per gestionar les sol·licituds d'ajuda i totes les actuacions de gestió, control i recaptació necessàries per a la seva tramitació, amb aplicació del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els seus reglaments de desplegaments en el que no està previst expressament en el Reial Decret llei 6/2022 i el Reial Decret llei 11/2022.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal de Admninistración Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

 • Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio,

  por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma (BOE 26-junio-2022)

 • Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo,

  por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE 30-marzo-2022).

 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

  General Tributaria (BOE 18-diciembre-2003)

 • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

  por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE 5-septiembre-2007)