Salta al contingut principal

Model 793. Pagaments a compte de l'aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d'intercanvi de vídeos a través de plataforma d'àmbit geogràfic estatal o superior al d'una Comunitat Autònoma.

Dades Generals

Denominació

Model 793. Pagaments a compte de l'aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d'intercanvi de vídeos a través de plataforma d'àmbit geogràfic estatal o superior al d'una Comunitat Autònoma.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Pagament a compte de l'aportació destinada al finançament del prestador del servei públic de comunicació audiovisual estatal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Orden HFP/309/2023, de 28 de marzo,

    por la que se aprueban el modelo 792, "Autoliquidación de la aportación a realizar por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma", y el modelo 793, "Pagos a cuenta de la aportación a realizar por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (BOE de 31-marzo-2023)

  • Ley 8/2009, de 28 de agosto,

    de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (BOE 1-septiembre-2009).