Salta al contingut principal

Model 200. IS. impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no Residents. Documents d'ingrés o devolució. (Model 200 i 206)

Dades Generals

Denominació

Model 200. IS. impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no Residents. Documents d'ingrés o devolució. (Model 200 i 206)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de l'autoliquidació de l'impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol). Els obligats tributaris que hagin de tributar simultàniament davant diverses Administracions (Hisenda estatal i Hisendes forals), hauran de presentar autoliquidació davant la Hisenda estatal de la forma indicada i davant les Hisendes forals en els termes aprovats per aquestes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

La que estableix la legislació vigent respecte a determinades operacions

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril,

    per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponents a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica (BOE 4-mayo-2022).

  • Ordre HFP/523/2023, de 22 de maig,

    per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica (BOE 29-mayo-2023).

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 26-noviembre-2013)

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual es cregui la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-diciembre-2009).