Salta al contingut principal

Model 237. Gravamen especial sobre beneficis no distribuïts per SOCIMI.

Dades Generals

Denominació

Model 237. Gravamen especial sobre beneficis no distribuïts per SOCIMI.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova autoliquidació Gravamen Especial sobre la part dels beneficis no distribuïts per societats anònimes Cotitzades d'Inversió Immobiliària (SOCIMI), que procedeixi de rendes que no hagin tributat al tipus general de l'impost sobre societats ni estiguin en termini legal de reinversió (disposició final 2a. Una Llei 11/2021 i art. 9.4 Llei 11/2009 SOCIMI).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

El gravamen especial es meritarà el dia de l'acord d'aplicació del resultat de l'exercici per la Junta general d'accionistes, o òrgan equivalent, i haurà de ser objecte d'autoliquidació i ingrés en el termini de dos mesos des de la data de meritació. Els venciments de termini que coincideixin amb un dia inhàbil s'entendran traslladats al primer dia hàbil immediat següent.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tribuitaria

Recursos

No és procedent.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden HFP/1430/2021, de 20 de diciembre,

por la que se aprueba el modelo 237 "Gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Impuesto sobre Sociedades. Autoliquidación" y se determina forma y procedimiento para su presentación (BOE 23-diciembre-2021).

Normativa de tramitación

Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre,

por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria (BOE 21-diciembre-2015)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009).