Salta al contingut principal

Model 226. Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents en uns altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

Dades Generals

Denominació

Model 226. Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents en uns altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Poden sol·licitar l'aplicació d'aquest règim opcional de tributació per l'IRPF els contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR) que siguin persones físiques i que compleixin les condicions establertes en la normativa. L'exercici de l'opció de tributar per l'IRPF ha de realitzar-se mitjançant aquest model de sol·licitud, que es presentarà en el termini de quatre anys comptats a partir del 2 de maig o immediat hàbil posterior de l'any natural següent corresponent al període impositiu respecte del qual se sol·licita l'aplicació d'aquest règim.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Certificat de residència fiscal emès per l'autoritat fiscal estrangera.

Declaració de les rendes mundials obtingudes pel contribuent no resident, o, en cas que se sol·liciti l'aplicació del règim opcional tenint en compte les normes sobre tributació conjunta, de les rendes mundials obtingudes per tots els membres integrants de la unitat familiar.

Declaració de les rendes obtingudes en territori espanyol pel contribuent, o, en cas que se sol·liciti l'aplicació del règim opcional tenint en compte les normes sobre tributació conjunta, de les rendes obtingudes en territori espanyol per tots els membres integrants de la unitat familiar.

Acreditació de la tributació efectiva durant el període per l'Impost sobre la Renda de no Residents.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • La Ley 26/2014, de 27 de noviembre,

    por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE 28 - noviembre - 2014)

  • Orden HAP/2474/2015, de 19 de noviembre,

    por la que se aprueba el modelo de solicitud de devolución por aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el modelo de solicitud del régimen opcional regulado en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se determina el lugar, forma y plazo de presentación de dichas solicitudes. (BOE 24 - noviembre - 2015)