Saltar al contingut principal

Model 226.Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents en altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

Dades Generals

Denominació

Model 226.Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents en altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Es permet la presentació telemàtica, així com la predeclaració

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • La Llei 26/2014, de 27 de novembre,

    per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.(BOE 28 - novembre - 2014)

  • Ordre HAP/2474/2015, de 19 de novembre,

    per la que s'aprova el model de sol·licitud de devolució per aplicació de l'exempció per reinversió en habitatge habitual en l'àmbit de l'Impost sobre la Renda de No Residents i el model de sol·licitud del règim opcional regulat a l'article 46 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, i es determina el lloc, forma i termini de presentació de les esmentades sol·licituds.(BOE 24 - novembre - 2015)