Salta al contingut principal

Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.

Dades Generals

Denominació

Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració a presentar per totes aquelles persones físiques, jurídiques i altres entitats que, estant obligades a retenir o per ingressar a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents) satisfacin alguna de les rendes subjectes a retenció o ingrés a compte per rendiments del capital mobiliari inclosos els rendiments exempts, així com rendes corresponents a subjectes passius de l'impost sobre societats, o rendes obtingudes mitjançant establiment permanent de contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents. Ha de tenir-se en compte que en aquest model no correspon declarar les rendes que hagin de ser incloses en qualsevol dels models 115, 117, 124, 126 o 128.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Entitats Col·laboradores

Documentació

Model 123. La declaració es presentarà durant els vint primers dies naturals següents al trimestre natural. Per a Gran empresa: vint primers dies de cada mes.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • ORDEN EHA/3435/2007, de 23 de noviembre,

    por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario. (BOE 29-noviembre-2007)

  • Orden HAC/56/2024, de 25 de enero,

    por la que se modifican las órdenes ministeriales que aprueban los modelos de autoliquidación 123, 210, 216, y de declaración informativa 193 y 296 y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Normativa de tramitació

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-11-2013)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)