Saltar al contingut principal

Model 410.Pagament a Compte de l'Impost sobre els Dipòsits de les Entitats de Crèdit.

Dades Generals

Denominació

Model 410.Pagament a Compte de l'Impost sobre els Dipòsits de les Entitats de Crèdit.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Autoliquidació del pagament a compte de l'Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAP/2178/2014, de 18 de novembre,

per la que s'aprova el model 410 de pagament a compte de l'Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació i es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la que s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i es modifiquen altres normes tributàries.(24 - novembre - 2014)