Salta al contingut principal

Model 181. Declaració informativa. Préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles.

Dades Generals

Denominació

Model 181. Declaració informativa. Préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració informativa en la que es relacionen els prestem hipotecaris per a adquisició d'habitatge. És una declaració que exclusivament pot presentar-se en Suport o mitjançant teleprocés.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 181

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ordre EHA/3514/2009, de 29 de desembre,

    per la qual s'aprova el model 181 de declaració informativa de préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació en suport directament llegible per ordinador i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació telemàtica. (BOE 31-diciembre-2009)

  • Ordre HFP/1923/2016, de 19 de desembre,

    per la qual es modifica l'Ordre EHA/3514/2009, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 181 de declaració informativa de préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles, l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades, l'Ordre HAP/2250/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes, l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents, en relació amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments d'aquelles accions o participacions, i l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris. (BOE, 21-diciembre-2016)

  • Ordre HFP/1192/2022, d'1 de desembre,

    per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, de Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en qualsevol classe d'institucions financeres; l'Ordre EHA/3514/2009, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 181 de Declaració informativa de préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles….(BOE 3-diciembre-2022).