Salta al contingut principal

Model 184. Declaració informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual.

Dades Generals

Denominació

Model 184. Declaració informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model per presentar per aquelles les entitats en règim d'atribució de rendes, tant les constituïdes a Espanya com a l'estranger, que exerceixin una activitat econòmica o rendes de les quals excedeixin 3.000 euros anuals. No hauran de presentar-ho per tant les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger que obtinguin rendes en territori espanyol sense desenvolupar en el mateix una activitat econòmica, independentment de l'import de les rendes obtingudes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 184 suport

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

 • Ordre HAP/2250/2015, de 23 d'octubre,

  per la qual s'aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes i per la qual es modifiquen altres normes tributàries. (BOE - 29 - octubre 2015)

 • Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre,

  per la qual es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347. (BOE, 18-noviembre-2017).

 • Ordre HAC/1276/2019, de 19 de desembre,

  ...(BOE 31-diciembre-2019)

 • Ordre HFP/1192/2022, d'1 de desembre,

  per la qual es modifiquen, entre d'altres, l'Ordre HAP/2250/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova el model 184 de Declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes i per la qual es modifiquen altres normes tributàries (BOE 3-desembre-2022)