Saltar al contingut principal

Model 198.Declaració informativa.Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris.

Dades Generals

Denominació

Model 198.Declaració informativa.Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar l'aportació d'informació sobre determinades operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentación

Model 198

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HAC/1417/2018, de 28 de desembre,

per la qual es modifica l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva;l'Ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre, per la qual aproven els models d'autoliquidació 117, 123, 124, 126, 128 i 300;l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la que s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda;l'Ordre EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s'aprova el model 196, sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres;l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris;l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la que s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries, i l'Ordre EHA/3202/2008, de 31 d'octubre, per la qual s'aprova el model 291 "Impost sobre la Renda de No Residents.No residents sense establiment permanent.Declaració informativa de comptes de no residents".

Normativa Bàsica

 • Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre,

  per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors immobiliaris, així com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels seus fulls interiors per suport directament llegible per ordinador i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació telemàtica a través d'Internet i per teleprocés i es modifiquen les Ordres d'aprovació dels models de declaració 193, 296 i 347.( BOE 29-novembre-2004 )

 • Ordre HFP/1923/2016, de 19 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre EHA/3514/2009, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 181 de declaració informativa de préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles, l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades, l'Ordre HAP/2250/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes, l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents, en relació amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsos d'aquestes accions o participacions, i l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris.(BOE, 21-desembre-2016)

 • Ordre HAC/1276/2019, de 19 de desembre,

  ... (BOE 31-desembre-2019)

 • Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre,

  per la que es modifiquen determinades declaració informatives, l'Ordre de 20 de novembre de 2000, per la que s'aproven els models 115, en pessetes i en euros, de declaració-document d'ingrés, els models 180, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans, l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades, l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva, i l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (BOE 30-desembre-2020).

 • Ordre HFP/1351/2021, d'1 de desembre,

  per la que es modifiquen diverses declaracions informatives (BOE 3-desembre-2021).