Salta al contingut principal

Model 294. Declaració informativa. Relació individualitzada dels clientes perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Dades Generals

Denominació

Model 294. Declaració informativa. Relació individualitzada dels clientes perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, la presentació de la relació individualitzada dels clientes preceptors de beneficis distribuïts per les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 294

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

ORDEN EHA/1674/2006, de 24 de mayo,

por la que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia de ciertos accionistas o partícipes no residentes, en el supuesto de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se regulan las obligaciones de suministro de información de estas entidades a la administración tributaria española. (BOE 1-junio-2006)