Salta al contingut principal

Model 294. Declaració informativa. Relació individualitzada dels clientes perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Dades Generals

Denominació

Model 294. Declaració informativa. Relació individualitzada dels clientes perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, la presentació de la relació individualitzada dels clientes preceptors de beneficis distribuïts per les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 294

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

ORDRE EHA/1674/2006, de 24 de maig,

per la qual, en l'àmbit de l'Impost sobre la Renda de no Residents, rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent, s'estableix un procediment especial d'acreditació de la residència de certs accionistes o partícips no residents, en el supòsit de contractes de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva espanyoles mitjançant comptes globals subscrits amb entitats intermediàries residents a l'estranger, i es regulen les obligacions de subministrament d'informació d'aquestes entitats a l'administració tributària espanyola. (BOE 1-junio-2006)