Saltar al contingut principal

Model 296.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents (sense establiment permanent).Resum anual.

Dades Generals

Denominació

Model 296.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents (sense establiment permanent).Resum anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents, sense establiment permanent.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Entitats col·laboradores

Documentación

Model 296

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores en ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (pin24h).(BOE 11-març-2014)

Normativa Bàsica

  • Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre,

    per la que s'aproven el model 216 «Impost sobre la Renda de No Residents.Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent.Retencions i ingressos a compte.Declaració-document d'ingrés» i el model 296 «Impost sobre la Renda de No Residents.No residents sense establiment permanent.Declaració anual de retencions i ingressos a compte». ( BOE 17-novembre-2008)

  • Ordre HFP/1271/2017, de 21 de desembre,

    per la que es modifica l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'Impost sobre la Renda de No Residents, que han d'utilitzar-se per declarar les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent, la retenció practicada en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent i el gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents, i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació i altres normes referents a la tributació de no residents, i l'Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven el model 216 "Impost sobre la Renda de No Residents.Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent.Retencions i ingressos a compte.Declaració-document d'ingrés" i el model 296 "Impost sobre la Renda de No Residents.No residents sense establiment permanent.Declaració anual de retencions i ingressos a compte".(BOE, 23-desembre-2017)

  • Ordre HFP/1351/2021, d'1 de desembre,

    per la que es modifiquen diverses declaracions informatives (BOE 3-desembre-2021).