Saltar al contingut principal

Model 349.Declaració informativa.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

Dades Generals

Denominació

Model 349.Declaració informativa.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet.

Documentación

Model 349

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores en ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (pin24h).(BOE 11-març-2014)

Normativa Bàsica

  • Ordre HAC/174/2020, de 4 de febrer,

    per la qual es modifica l'Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, per la que s'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica, i es modifica l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre (BOE 29-02-2020).

  • Ordre EHA/769/2010, de 18 de març,

    per la que s'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica, i es modifica l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aproven el model 309 de declaració-liquidació no periòdica de l'Impost sobre el Valor Afegit, i altres normes tributàries.(BOE 29-març-2010)