Salta al contingut principal

Model 038. Declaració informativa. Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en Registres públics.

Dades Generals

Denominació

Model 038. Declaració informativa. Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en Registres públics.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració mensual informativa que han d'utilitzar els titulars de registres públics que hagin autoritzat la inscripció de la constitució, establiment, modificació o extinció d'entitats que siguin subjectes passius de l'impost sobre societats.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 038. Es presentarà cada mes natural respecte de les inscripcions del mes natural anterior.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

  • ORDRE EHA/3061/2005, de 3 d'octubre,

    per la qual s'estableixen les condicions i el procediment per a la presentació telemàtica per Internet de les declaracions corresponents al model 038 i el procediment per a la presentació telemàtica per teleprocés de les declaracions corresponents al model 180, es regula el lloc, termini i forma de presentació de la declaració-resum anual corresponent al model 392 i es modifiquen determinades normes de presentació dels models de declaració 180, 193, 345, 347 i 349, i altres normes tributàries. (BOE 6-octubre-2005)

  • Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

    sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col·laboradores amb motiu del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d'accés en un registre previ (pin24h). (BOE 11-marzo-2014)

Normativa bàsica

Ordre HAC/66/2002, de 15 de gener,

per la qual s'aprova el model 038, per a la relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics. (BOE 18-enero-2002)