Salta al contingut principal

Model 233. Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

Dades Generals

Denominació

Model 233. Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'apartat 9 del 81 de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques estableix l'obligació d'informació que han de complir les guarderies o centres infantils. Aquesta obligació d'informació ha estat desenvolupada per l'apartat 9 de l'article 69 del Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Electrònica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre,

    por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 27-12-2018).

  • Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre,

    por la que se modifican la Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria; y la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE 04-diciembre-2020).