Salta al contingut principal

Model 234. Declaració informativa de mecanismes transfronterers

Dades Generals

Denominació

Model 234. Declaració informativa de mecanismes transfronterers

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Ha de presentar-se pels intermediaris, o si escau, els obligats tributaris interessats en els termes previstos en els apartats 4 i 5 de l'article 45 del Reial decret 1065/2007 (RGAT), per declarar els mecanismes que tinguin la condició de transfronterers en els quals concorren determinades circumstàncies denominades “senyals distintius” tal com delimita l'apartat 2 de l'article 45 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs (RGAT).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Web service.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ordre HAC/342/2021, de 12 d'abril,

per la qual s'aprova el model 234 de "Declaració d'informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal", el model 235 de "Declaració d'informació d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables" i el model 236 de "Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal" (BOE, 13-abril-2021).